El Govern aprova el Decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge per reforçar la protecció a les famílies més vulnerables

26/03/2015

 

El Govern ha aprovat avui el Decret llei  de mesures extraordinàries i urgents per reforçar la protecció de les famílies en risc de vulnerabilitat residencial, que entrarà en vigor de forma immediata. L'aplicació del Decret llei es produeix després que s'hagin detectat operacions de comercialització internacional de grans paquets de títols hipotecaris i d'habitatges, procedents d'execucions hipotecàries, en els que hi viuen famílies en situació de vulnerabilitat.

 

 

En aquest escenari en què les entitats financeres acumulen habitatges, calia dotar-se de nous instruments administratius d'intervenció per minimitzar l'impacte sobre les famílies que hi viuen i facilitar l'accés a l'habitatte en condicions assequibles.

 

Així, les principals mesures proposades són les següents:

 

1.    Dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat o dels ens locals en les transmissions de tots els pisos provinents d'execucions hipotecàries amb posterioritat a l'abril de 2008. Aquesta mesura s'aplicarà per un termini de sis anys, fins el 2021, i queden afectats els 72 municipis amb demanda acreditada, prioritzant l'adquisició per part de l'Administració d'habitatges situats en zones amb elevat risc d'exclusió social. La mesura que proposa el Govern implica que en les operacions de compra d'habitatges provinents d'execució hipotecària, l'entitat financera haurà de comunicar la venda a la Generalitat, que tindrà preferència, conjuntament amb els municipis, per comprar el pis pel mateix preu per destinar-lo a lloguer social.

 

2.    Obligació d'execució d'obres de rehabilitació dels habitatges buits provinents d'execucions hipotecàries o de dació en pagament.  En 6 mesos des de l'aprovació del Decret llei, les entitats financeres i altres gestors d'actius immobiliaris, propietaris d'habitatges provinents d'execucions hipotecàries o de dació en pagament, estaran obligats a realitzar totes les obres necessàries per a garantir el bon estat de l'habitatge, o en cas contrari podran ser sancionats com a infracció greu. A més, si aquest habitatge es troba en un dels 72 municipis de demanda acreditada, podrà exigir-se'n la cessió temporal, per a què l'Administració realitzi les obres de forma subsidiària i pugui destinar-lo a famílies en risc d'exclusió residencial per un període de fins a 10 anys.

 

 3.    Protecció dels residents en pisos que han estat objecte d'una execució hipotecària i que hi segueixin vivint en lloguer social. Aquestes famílies tindran la consideració de col·lectiu prioritari a l'hora d'obtenir un ajut per pagar el lloguer per garantir la permanència en aquest habitatge. Es vol evitar així el risc d'un possible doble desnonament.

 

 

4.    Creació del registre d'habitatges buits. Es crea el Registre Administratiu d'habitatges buits. A partir de l'aprovació del Decret llei, s'hauran d'inscriure en un termini de 3 mesos els habitatges buits o ocupats sense títol provinents de les execucions hipotecàries propietat de les entitats financeres o d'altres persones jurídiques. Els habitatges de les persones físiques no s'hauran d'inscriure fins que estigui aprovat el Reglament que desenvolupi aquest Registre.